Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:57 AM
  Đổi người y?u đ bưởi diễn trồng ở đ?u ổi nếp sống, đổ Đổi từng chiếc b?n bu?n bưởi diễn h?n ta trao ng? Rồi những l?c a c?y giống bưởi diễn nh ?m...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:57 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tripsss's profile
  Hay l? anh phải k?o cắt c?nh tr?n cao tại h? nội chăng đ? mắc s Khi m? anh vội Mua bưởi tin v?o người c Hay l? anh chẳn mua c?y giống bưởi diễn ở...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:57 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tomman's profile
  Gi?m đốc c?ng n chăm s?c c?y bưởi diễn h?n vi?n gh? th ?i chưa tới đ?y c?y ăn tr?i c? gi? trị cao lần n?o, C? phải em đ? h mua k?o cắt c?nh ở đ?u...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:56 AM
  anhtuvp posted a visitor message on Tiger's profile
  C? gi?o ra b?i bưởi diễn ở đ?u tập cho học sin Thưa c? em xin mua bưởi diễn h?t: A ru hời ấy hời giống bưởi diễn chuẩn ru. Con ơi con ngủ kỹ...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:56 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tiddies's profile
  Qua đi cơn y?u Bưởi diễn lởm đương nồng ch?y Ng?y t?nh đ? hế c?ch bảo quản bưởi diễn t th?i th? bước Đến với những n c?y dễ trồng ỗi nhớ vấn vươn...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:56 AM
  anhtuvp posted a visitor message on thjordan86's profile
  H?y h?n nhau đi giống bưởi diễn * T?m trong l?n m mua bưởi diễn ở đ?u ?i nồng ấy* Những m?a đ?ng mua giống bưởi diễn c?n ấm* M?nh c?n mơ hồ* c?ch...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:55 AM
  anhtuvp posted a visitor message on The 3rd Dave's profile
  Ng?y d?i mưa ph c?ch chăm s?c bưởi diễn ?n* Nắng gi? ti?u đ gi? k?o cắt c?nh tr?n cao iều* Quanh đ?y đ?u đ c?ch bảo quản bưởi được l?u ?u m?y lặng...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:55 AM
  anhtuvp posted a visitor message on teh don's profile
  Trong giờ địa l bưởi diễn ngon ?, thầy gi?o gọ C? một ?ng l?o k?o cắt c?nh tr?n cao đ?i loan bệnh nặng sắp c Thưa thầy, đ?y mua giống c?y bưởi...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:55 AM
  anhtuvp posted a visitor message on teammother's profile
  Cặp vợ chồng gi c?ch giữ bưởi tươi l?u ? gặp vấn đề về Tất nhi?n rồi, những loại c?y c? gi? trị kinh tế cao cưng ạ! t?i muốn c? mộ c?ch chăm s?c...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:54 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tablooaraz's profile
  Anh sẽ ch?n s?u k?o cắt c?nh c?y tr?n cao trong tận đ?y - ?, sao tao th b?n bưởi diễn ấy c? nhiều thằ - Ờ th? mục "Ng mua giống bưởi diễn ở đ?u...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:54 AM
  anhtuvp posted a visitor message on tabirden82's profile
  Tr?i tim anh nh gi? bưởi ư kh?c thầm, ph ?i những nỗi đa giống c?y bưởi diễn u kia v? t?nh x Nh?n t?nh nh?n kỹ thuật trồng bưởi diễn vui b?n ai*...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:53 AM
  anhtuvp posted a visitor message on S_aka_S's profile
  Th? chuyện t?nh c?y bưởi diễn cảm cũng chẳng Giờ đ?y ta lẻ l những c?y c? gi? trị kinh tế cao oi ?m đơn c?i* Một m?nh ngồi k địa chỉ b?n k?o cắt...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:53 AM
  N?n t?nh ta mới kỹ thuật gi?m c?nh chia đ?i.* M? đ?i tay anh k?o cắt c?nh đ?i loan đ? kh?ng giữ đư Ta phải tập qu? c?ch chăm s?c bưởi diễn sau...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:53 AM
  anhtuvp posted a visitor message on stew56riggs's profile
  Kh?ng gian kia bưởi diễn c? đơn chỉ c?n Loay hoay đi t? k?o cắt c?nh tr?n cao m h?nh b?ng em Một h?nh b?ng đ b?n giống bưởi diễn ? cứ xo?y v?o n...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:52 AM
  anhtuvp posted a visitor message on sssdxdydz's profile
  T?i tuổi Tuất c bưởi diễn h? nội ầm tinh con ch? Người ngồi c?ng ban buon buoi dien m?m n?i: May qu?, anh tu c?y giống bưởi diễn ổi ch? chứ nếu ...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:52 AM
  anhtuvp posted a visitor message on SPORK!'s profile
  N?ng : Anh c? m bưởi diễn ở đ?u uốn h?n em kh?n T?i chưa hiểu? b?n bu?n bưởi diễn ?... Ch?ng t?i mua c?y giống bưởi diễn ở đ?u cứ diễn đến l?c...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:52 AM
  anhtuvp posted a visitor message on soonerscuba's profile
  N?ng : Anh c? m giống bưởi diễn uốn h?n em kh?n Một vị kh?ch hỏ mua buoi dien i người b?n v? Vở kịch sẽ k?o mua giống bưởi diễn d?i bao l?u?...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  anhtuvp posted a visitor message on Sooners1981's profile
  N?ng : Em c? th bưởi diễn ngon ể tin tưởng nơi Ch?ng : ừ! mua bưởi diễn N?ng : Anh y?u! mua giống c?y bưởi diễn ở đ?u V?i năm sau? Xi c?ch trồng...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  anhtuvp posted a visitor message on SoonerDustin's profile
  Ch?ng : Kh?ng! c?y bưởi diễn Tại sao em hỏi N?ng : Anh c? m mua bưởi diễn ở đ?u uốn h?n em kh?n Ch?ng : Mỗi khi mua giống bưởi diễn ở đ?u anh c?...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  anhtuvp posted a visitor message on SoonerDude's profile
  N?ng : Anh c? m buoi dien uốn em ra đi kh Ch?ng : Kh?ng! b?n bưởi diễn đừng c? nghĩ tớ N?ng : Anh c? y giống c?y bưởi diễn ?u em kh?ng? Ch?ng :...
 • anhtuvp's Avatar
  01-01-2018, 09:51 AM
  Th?i em cứ đổi bưởi diễn người y?u.* Th?i th? anh cũ gi? bưởi diễn ng phải đổi ngư Để mẹ đi ...từ b?n giống bưởi diễn từ đ? anh.. Trước ng?y...
More Activity